Menu

สถาบันชาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเชิญจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้กำหนดจัดอบรมให้กับเกษตรกรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำโดยนายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้เชิญสถาบันชา นำเสนอข้อมูลความรู้แก่เกษตรกรในหัวข้อ “ชาอัสสัมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น โดยจัดฝึกอบรม ณ หอประชุมบ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย