Menu

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียน ตชด. เฮียงไทยธำรง

สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง ในโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพปลูกชาบ้านปู่หมื่นตามพระราชดำริ โดยได้มีแผนกำหนดให้มีการศึกษาดูงานโครงการหมู่บ้านชาอินทรีย์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ หมู่บ้านปางกิ่ว หมู่ที่ 2  ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งอาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับผู้นำชุมชน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตชาบ้านปางกิ่ว ได้นำเสนอข้อมูลและกิจกรรมต่างๆของโครงการหมู่บ้านชาอินทรีย์ ให้กับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียน ตชด. เฮียงไทยธำรง ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้นำชุมชน คณะครู ตชด. และตัวแทนเกษตรกร นอกจากนี้แล้วได้มีการสาธิตการคัดเลือกใบชาเพื่อนำมาผลิตชาอัสสัมคั่วกระทะ และวิธีการนวดใบชา รวมถึงได้พาเข้าเยี่ยมชมโรงผลิตชาที่ก่อตั้งขึ้นในชุมชนอีกด้วย ซึ่งโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพปลูกชาบ้านปู่หมื่นตามพระราชดำรินี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ตัวแทนเกษตรกรนำความรู้เรื่องการผลิตชามาปรับใช้ในกลุ่ม และเป็นการพัฒนาส่งเสริมการผลิตชาในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน พร้อมทั้งปลูกฝั่งให้เยาวชนในท้องถิ่นเกิดการอนุรักษ์และพัฒนา ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า