Menu

สถาบันชาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเชิญจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้กำหนดจัดอบรมให้กับเกษตรกรในโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตาพระราชดำริ นำโดยนายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย
(เกษตรที่สูง) ได้เชิญสถาบันชา ร่วมนำเสนอข้อมูลความรู้ ให้แก่เกษตรกรในหัวข้อ การแปรรูป การตลาดของชาอัสสัม และได้มีการฝึกปฏิบัติการตัดแต่งกิ่งต้นชาอัสสัม การใส่ปุ๋ยบำรุงต้นชาอัสสัม และร่วมหารือในการเตรียมความพร้อมในการทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการผลิตชาการดูแลรักษา การแปรรูป การตลาดของชาอัสสัม พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกษตรกรเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอนุรักษ์พืชในท้องถิ่น โดยจัดฝึกอบรม ณ หอประชุมบ้านแม่หาง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย