Menu

สถาบันชาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเชิญจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้กำหนดการทัศนศึกษาดูงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยได้นำเกษตรกรจากหมู่บ้านแม่หาง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จำนวน 20 ราย เข้าศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตชาอินทรีย์บ้านปางกิ่ว ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นำโดยนายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้เชิญสถาบันชา ผู้นำชุมชนบ้านปางกิ่ว  ร่วมนำเสนอข้อมูลที่มาของการผลิตชาในชุมชน การจัดตั้งกลุ่ม และการตลาด ให้แก่เกษตรกรจากหมู่บ้านแม่หาง นอกจากนี้ทางวิทยากรได้พาเกษตรกรลงพื้นที่แปลงชาอัสสัมและเข้าชมโรงผลิตชาในชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมที่จะจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และมีความเข้าใจในกระบวนการผลิตชา การแปรรูป การตลาดของชาอัสสัม โดยจัดฝึกอบรม ณ หอประชุมบ้านปางกิ่ว ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย