Menu

อบรมการจัดการพื้นที่ปลูกชา ตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับใบชาสดและการผลิตด้วยระบบอินทรีย์ (ครั้งที่ 2) : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตชาอินทรีย์และการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตในระดับชุมชน

วันที่ 30 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา จัดกิจกรรมอบรมการจัดการพื้นที่ปลูกชา ตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับใบชาสดและการผลิตด้วยระบบอินทรีย์ (ครั้งที่ 2) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) นำโดยนายนาวิน อินทจักร
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมหมู่บ้านปางค่า หมู่ที่ 8 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยรายเอียดการอบรม ได้แก่ การทำปุ๋ยยูเรียน้ำ การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง และการทำน้ำหมักชีวภาพกำจัดวัชพืช โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย(เกษตรที่สูง) นายเลิศศักดิ์ สุกุลบุญมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร โดยให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูชาและสาธิตฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยยูเรียน้ำ การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง และการทำน้ำหมักชีวภาพกำจัดวัชพืช เป็นต้น จากการอบรมดังกล่าว ทำให้เกษตรกรได้รู้ถึงระบบการดูแลจัดการแปลงชาของตนเองโดยการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง รู้จักแมลงศัตรูชา และวิธีการกำจัดโดยไม่ใช้สารเคมี เกษตรกรสามารถทำเองได้และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวอีกด้วย