Menu

อบรมการสร้างแนวความคิดและผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดการผลิตชาตามความต้องการของตลาด : การแปรรูปชาในรูปแบบอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆ

วันที่ 31 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการสร้างแนวความคิดและผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดการผลิตชาตามความต้องการของตลาด : การแปรรูปชาในรูปแบบอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆ โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมหมู่บ้านปางค่า หมู่ที่ 8 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยรายเอียดการอบรม ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการทำอาหารที่มีส่วนผสมของชา ได้แก่ ถั่วกวนชาเขียว ซาลาเปาชาเขียว ใบชาทอดกรอบ และฝึกปฏิบัติการทำเมนูเครื่องดื่มชาเขียวมะลิ ชาเขียวผสมน้ำผึ้งมะนาว (พร้อมดื่ม) เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้แล้ว เกษตรกรยังได้เข้าใจถึงวิธีแปรรูปชาในรูปแบบต่างๆให้ถูกสุขลักษณ์ และช่วยเพิ่มรายได้มากขึ้น อีกด้วย