Menu

ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการปฏิรูปองค์กรสู่ธุรกิจยุคดิจิทัล”

เรียนเชิญผู้ประกอบการด้านอุตสากรรมแปรรูปเกษตรและที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดเชียงราย
เข้าร่วมการอบรมและ workshop เพื่อเตรียมพร้อมให้ธุรกิจแปลงร่างเป็น Digital Business
โดยตลอดหลักสูตรฯ ท่านสามารถส่งตัวแทนในนามองค์กรเข้าร่วมในงานที่รับผิดชอบหรือตรงกับความถนัด
โดยเปิดรับ 50 บริษัท
หมดเขตภายใน 9 มี.ค.61 นี้ นะคะ