Menu

สถาบันชาได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในเรื่องการเพาะปลูกชา

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเชิญจาก โรงงานใบชาสยาม ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย นำโดยนายเศรษฐิกิจ เรืองฤทธิเดช ผู้จัดการโรงงงานใบชาสยาม ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถในการเพาะปลูกและขยายพันธุ์ชา โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรสาธิตและปฏิบัติ ให้ข้อมูลความรู้แก่บุคลากรโรงงานใบชาสยามในหัวข้อ “การดูแลเพาะปลูกชาและการขยายพันธุ์ชา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์ในการเพิ่มผลผลิตชา ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยจัดขึ้น ณ โรงงานใบชาสยาม ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย