Menu

กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชนและกิจกรรมการสร้างระบบการจัดการวัตถุดิบ การจัดการแปลงชาเพื่อเข้าสู่ระบบอินทรีย์ โครงการการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตแปลงชาเมี่ยง ตำบลแม่พริก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ โครงการการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตแปลงชาเมี่ยง ตำบลแม่พริก งบประมาณปี 2560 ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยมี อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล เป็นหัวหน้าโครงการ

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา
ผศ.ดร. ธีรพงษ์ เทพกรณ์  และอาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน ณ หอประชุมหมู่บ้านปางต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปางกลาง หมู่ที่ 4 ป้านปางต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 และบ้านปางอาณาเขต หมู่ที่ 6 ภายใต้โครงการการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตแปลงชาเมี่ยง โดยได้หารือวางแผนการดำเนินโครงการดังกล่าว และชี้แจงกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการร่วมกับนายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) นายสุชาติ บุญงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก และผู้นำชุมชน ซึ่งพร้อมช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการอย่างเต็มที่  และในวันถัดมาได้จัดกิจกรรมการสร้างระบบการจัดการวัตถุดิบ การจัดการแปลงชาเพื่อเข้าสู่ระบบอินทรีย์ โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) นายพนม มณีรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในเรื่อง การตัดแต่งต้นชา, การบำรุงรักษาต้นชา, และการจัดทำข้อมูลการจัดการแปลงและปริมาณผลผลิต เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ นำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลจัดการสวนชาของตนเอง เพื่อเพิ่มผลผลิตใบชาเมี่ยงให้มีคุรภาพ และมีปริมาณมากขึ้น