Menu

กิจกรรมการจัดเวทีชุมชนร่วมกันเพื่อสร้างสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกชาและการจัดฝึกอบรมการตรวจสอบย้อนกลับ: โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตชาอินทรีย์และการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตในระดับชุมชน

วันที่ 9 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชาจัดกิจกรรมการจัดเวทีชุมชนร่วมกันเพื่อสร้างสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกชาและการจัดฝึกอบรมการตรวจสอบย้อนกลับ โดยได้อธิบายสรุปผลการดำเนินกิจกรรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วในโครงการ และได้เชิญ รศ.ดร.ดรุณี  วัฒนศิริเวช
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ได้ชี้แจ้งการดำเนินโครงการ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และนอกจากนี้ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.สนิท  สิทธิ  อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรฝึกอบรมในเรื่อง “การตรวจสอบย้อนกลับ” ซึ่งรายเอียดการอบรม ได้แก่ ระบบและกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับในกระบวนการผลิตชา การจัดทำระบบสืบค้นย้อนกลับ มาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับได้ของห่วงโซ่อาหารมนุษย์และอาหาร และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น ทำให้เกษตรกรได้รู้ถึงระบบการสอบและติดตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบ จัดการแปลงชาของตนเองตลอดกระบวนการเริ่มผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์ม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการจำหน่าย ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติเพื่อสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ชาที่มีคุณภาพ