Menu

สถาบันชาจัดฝึกอบรมกระบวนการแปรรูปชาเขียว

สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินโครงการร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง ในโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพปลูกชาบ้านปู่หมื่นตามพระราชดำริ โดยได้มีแผนกำหนดให้มีการฝึกอบรมกระบวนการแปรรูปชาเขียว ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการ 4  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งอาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา ผศ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์ และ อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง  วงศ์สกุล  อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดฝึกอบรมการทำชาเขียว บรรยายเรื่อง สุขลักษณะที่ดีในการผลิตชา การตรวจสอบคุณภาพชาแห้งและฝึกปฏิบัติการทดสอบชิมชา ให้กับตัวแทนเกษตรกรจากบ้านปู่หมื่น และคณะครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้นำชุมชน คณะครู ตชด. และตัวแทนเกษตรกร ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้มีการสาธิตวิธีการเก็บและการคัดเลือกใบชาเพื่อนำมาผลิตชาเขียว และวิธีการนวดใบชาโดยใช้เครื่องจักร ซึ่งโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพปลูกชาบ้านปู่หมื่นตามพระราชดำรินี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ตัวแทนเกษตรกรนำความรู้เรื่องการผลิตชามาใช้ในกลุ่ม และเป็นการพัฒนาส่งเสริมการผลิตชาในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน พร้อมทั้งปลูกฝั่งให้เยาวชนในท้องถิ่นเกิดการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า