Menu

สถาบันชาสนับสนุนการเรียนการสอน

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดการเรียนการสอนวิชา Beverage Technology ในหัวข้อ Tea Processing สำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 มีภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตชาเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งสถาบันชาได้สนับสนุนวัตถุดิบใบชาสด เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติในกระบวนการกรรมวิธีผลิตชาเขียว โดยนักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการผลิตชาได้จริง เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ไว้ใช้ในอนาคตต่อไป โดยจัดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ อาคารปฏิบัติการ 4 (S4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง