Menu

สถาบันชาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาพืชเฉพาะถิ่นตามภูมิศาสตร์บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย (ชา กาแฟ) ในหัวข้อ “ชาอัสสัมอินทรีย์”

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาพืชเฉพาะถิ่นตามภูมิศาสตร์บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย (ชา กาแฟ)
ในหัวข้อ ชาอัสสัมอินทรีย์ โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมแก่เกษตรกรในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเทิง อำเภอแม่สรวย และอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่อง กระบวนการผลิตชาอัสสัม และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวชาอัสสัมอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอนุรักษ์พืชในท้องถิ่น