Menu

กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชนและกิจกรรมอบรมการสร้างระบบการจัดการการขออนุญาตและพัฒนาสถานที่ผลิตชาและเมี่ยงตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (Primary GMP)โครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์โครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง งบประมาณปี 2561 ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล เป็นหัวหน้าโครงการ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน และกิจกรรมอบรมการสร้างระบบการจัดการการขออนุญาตและพัฒนาสถานที่ผลิตชาและเมี่ยงตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (Primary GMP) ณ หอประชุมหมู่บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฏร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยได้ดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นปีที่ 3 และได้ร่วมหารือการดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวกับ นายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ในการพัฒนาปรับปรุงโรงผลิตเมี่ยงและโรงผลิตชา ให้ได้มาตรฐาน