Menu

สถาบันชาร่วมโครงการชาคืนต้นปีที่ 3

เนื่องด้วยบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรม “อิชิตัน ชาคืนต้น” เป็นโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวอาข่าผู้ปลูกชาในพื้นที่ดอยพญาไพร อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชาขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยได้เชิญอาจารย์ ดร. ปิยาภรณ์  เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่อง เกษตรอินทรีย์ รวมถึงการพัฒนาสายพันธุ์ชา เพื่อทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาด้านการเกษตร การดูแลจัดการแปลงชา และการพัฒนาคุณภาพชาให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับสหกรณ์ชากลุ่มปลูกชาพญาไพร ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการผลิตชาให้มีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านเกษตรกรรมชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยต่อไป