Menu

สถาบันชาจัดกิจกรรมการจัดทำแผนประสานแผนและการสำรวจพื้นที่ จัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน : โครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยม่อนล้าน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ โครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยม่อนล้าน งบประมาณปี 2561 ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล เป็นหัวหน้าโครงการ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน และสำรวจพื้นที่แปลงชาอัสสัมของเกษตรกร ณ บ้านห้วยกันใจ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมหารือการดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่จากศูนย์จัดการต้นน้ำ เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และครู กษน. ซึ่งพร้อมสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ และสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรเกิดความยั่งยืนต่อไป