Menu

สถาบันชาได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการสอนเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรไทยก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 ระดับกลาง

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมกับชมรมวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร ได้เชิญอาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา ผศ.ดร. ธีรพงษ์ เทพกรณ์ อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ ศรุตนันท์ โสภณิก อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการสอนเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรไทยก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 ระดับกลาง ให้แก่ คณะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตรทั่วประเทศ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่าง
วันที่ 9-12 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์แนวคิดผลิตภัณฑ์
การทำธุรกิจแนวใหม่ รวมทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมเกษตรในยุค Thailand 4.0