Menu

กิจกรรมการสร้างระบบการจัดการวัตถุดิบ การจัดการแปลงชาเพื่อเข้าสู่ระบบอินทรีย์ ครั้งที่ 2 โครงการการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตแปลงชาเมี่ยง ตำบลแม่พริก

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการสร้างระบบการจัดการวัตถุดิบ การจัดการแปลงชาเพื่อเข้าสู่ระบบอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมหมู่บ้านปางต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปางกลาง หมู่ที่ 4 ป้านปางต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 และบ้านปางอาณาเขต หมู่ที่ 6 ภายใต้โครงการการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตแปลงชาเมี่ยง โดยได้มีผู้นำชุมชนและ ตัวแทนจากหน่วยงานในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นายสุชาติ บุญงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ซึ่งในวันดังกล่าวได้เชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) นายเลิศศักดิ์ สุกลบุญมี ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในเรื่อง วิธีการเพาะเมล็ดชาอัสสัม วิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ นำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลจัดการสวนชาของตนเอง เพื่อเพิ่มผลผลิตใบชาเมี่ยงให้มีคุณภาพและมีปริมาณมากขึ้น โดยกลุ่มสามารถเพาะขยายพันธุ์ต้นกล้าชาได้ด้วยตนเอง ทำให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายเมล็ดชาอัสสัมและต้นกล้าชาได้ ในอนาคต