Menu

สถาบันชาจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตชาชุมชนบ้านห้วยน้ำกืน : โครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยม่อนล้าน

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์จัดการต้นน้ำ เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และคณะครู กศน. ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บ้านห้วยน้ำกืน หมู่ 13 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยได้นำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เข้าศึกษาดูงานร่วมเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การเก็บชา วิธีการดูแลตัดแต่งต้นชา กระบวนการผลิตชา และกระบวนการทำเมี่ยง รวมถึงระบบบริหารจัดการในชุมชน กิจกรรมการแสดง การจัดการที่พักโฮมสเตย์ เป็นต้น เพื่อให้เกษตรเกิดแนวคิดเพื่อนำไปพัฒนาชุมชน และสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนเพื่อนำแนวทางการบริหารมาปรับใช้ พัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป