Menu

สถาบันชา จัดกิจกรรมอบรมการควบคุมกระบวนการผลิตเมี่ยงหมักและการผลิตชา : โครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมอบรมการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเมี่ยงและการผลิตชา เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการจัดจำหน่าย ณ หอประชุมหมู่บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฏร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และในวันดังกล่าวได้ประชุมหารือร่วมกับ นายเอนก ปัญทะยม ปลัดอำเภอเทิง นายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และคุณวลัยทิพย์ แสนอาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลอย ในการพัฒนาปรับปรุงโรงผลิตเมี่ยงและโรงผลิตชาของชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพื่อความยั่งยืนและการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน และเพื่อจัดการปัญหาทำให้ชุมชนและท้องถิ่นก้าวไปด้วยกันอย่างมีความสุข