Menu

สถาบันชาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิโครงการหลวง งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตชา

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.ธีรพงษ์  เทพกรณ์  อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง และเจ้าหน้าที่คณะทำงานสถาบันชา ได้ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิโครงการหลวงงานพัฒนาและ
ส่งเสริมการผลิตชา และเกษตรกรในโครงการ จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งสถาบันชาได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับชา อาทิเช่น ประวัติความเป็นมาของชา สายพันธุ์ชาชนิดต่างๆ การดูแลรักษาแปลงชา วิธีกระบวนการแปรรูปชาให้มีคุณภาพและสถานการณ์        การตลาดของชา เป็นต้น ณ อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง