Menu

จดหมายข่าวชา ปีที่ 8 ฉบับที่ 32 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)

teanews32

จดหมายข่าวชา ปีที่8 ฉบับที่ 32 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • อิชิตัน องค์กรเอกชนผู้มีส่วนผลักดันและสร้างคุณค่าเกษตรกรชา จ.เชียงราย
  • กระบวนการผลิตกับคุณค่าของชา
  • การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชา
  • ชากับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วง
  • เต้าฮวยชาเย็นฟรุตสลัด