Menu

กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตชาครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ โครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาอัสสัมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยม่อนล้าน

เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ทีมนักวิจัยสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตชาครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ณ หอประชุมหมู่บ้านห้วยกันใจ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาอัสสัมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยม่อนล้าน โดยได้มีผู้นำชุมชน คณะครู กศน.และเจ้าหน้าที่จากศูนย์จัดการต้นน้ำอำเภอพร้าว เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งในวันดังกล่าวได้เชิญ
เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) นายเลิศศักดิ์ สุกุลบุญมี ตำแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในเรื่อง การเพาะต้นกล้าชาอัสสัม การทำปุ๋ยอินทรีย์บำรุงต้นชา การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงและการทำสารชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืชในแปลงชา ซึ่งเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในการดูแลจัดการสวนชาของตนเอง สามารถเพิ่มรายได้จากการเพาะขายต้นกล้าชา เกษตรกรสามารถใช้วัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนนำมาทำปุ๋ยหมัก นำมาทำสมุนไพรไล่แมลง ช่วยลดค่าใช้จ่ายแทนการใช้สารเคมีและก่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น