Menu

สถาบันชาร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมเครือข่ายชา – กาแฟ ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสถาบันชาและสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม จัดประชุมเครือข่าย ชา – กาแฟ ประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ชา – กาแฟ ประเทศไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตและยกระดับศักยภาพเกษตกรเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชา – กาแฟ
เพื่อขยายการรับรู้ระดับประเทศและต่างประเทศในรูปแบบเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทั้งร่วมผลักดันให้จังหวัดเชียงราย
เป็น ‘นครแห่งชาและกาแฟ’โดยจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 22 -23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจากนายปจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ‘จังหวัดเชียงรายกับการขับเคลื่อนนครแห่งชาและกาแฟในอนาคต’
โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวระหว่างการเปิดงานว่า เชียงรายอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมสำหรับปลูกชาและกาแฟที่มีคุณภาพ ซึ่งกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ซึ่งเชียงรายได้กำหนดให้ ชา-กาแฟเป็นพืชยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีการผลักดันให้เชียงรายเป็นศูนย์กลางการผลิตชาและกาแฟของประเทศโดยมีเป้าหมายการดำเนินการอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
ภายในการประชุมได้มีการบรรยายในหัวข้อ ‘ASEAN Tea trend’ โดย Mr Liew Choon Kong Chairman of Tea Trade Association of Malaysia และ ‘World coffee trend’ โดย นายทาธฤษ กุณาศล ผู้จัดการฝ่ายบริการการเกษตร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ‘การเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมชา – กาแฟ เพื่อรองรับการเปิดตลอดเสรี’ โดย นางสาวจณัญญา บัณฑุกุล ผู้อำนวยการส่วนสินค้าเกษตร สำนักการสินค้ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
‘ทิศทางการมุ่งสู่นครแห่งชาและกาแฟตามห่วงโซ่คุณค่า’ โดย ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทั้งนี้การประชุมยังได้แบ่งกลุ่มย่อยเป็นห้องเสวนาชาและห้องเสวนากาแฟ ในส่วนของเรื่อง ชา ดำเนินการโดย
ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสำหรับเรื่อง กาแฟ ดำเนินการโดย ดร.อมร วาทวรกิจ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 250 คน โดยได้พูดคุยถึงโอกาสและความท้าทายของตลาดชา-กาแฟสู่ตลาดสากล บทบาทของรัฐในการส่งเสริมแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภค เทรนด์ผลิตภัณฑ์ในอนาคต สถานการณ์และทิศทาง เป็นต้น โดยแต่ละกลุ่มย่อยนั้นได้มีการระดมความเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาจังหวัดเชียงรายเพื่อพัฒนาไปสู่นครแห่งชาและกาแฟ และยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงรายเพื่อพัฒนาไปสู่นครแห่งชาและกาแฟ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ชาและกาแฟเชียงราย จากนั้นจึงเป็นการสรุปแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมชา – กาแฟ ของประเทศไทยในอนาคต