Menu

สถาบันชาจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประการชาและกาแฟ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุมชน หลักสูตร “การพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านผู้ชิมชาและสร้างสรรค์เมนูชา”

 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ในการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประการชาและกาแฟ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุมชน หลักสูตร “การพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านผู้ชิมชาและสร้างสรรค์เมนูชา โดยกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น (Local Economy) โดยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด เน้นการทำงานบูรณาการกับหลายๆ ภาคส่วน เช่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด เพื่อช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ (Area base) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้มีการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้านอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชเศรษฐกิจและอาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญ คุณธีรชัย  ลิมป์ไพฑูรย์  จาก Peace Oriental Teahouse มาให้ความรู้ในเรื่อง การคัดเลือกชาดีให้มีคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์  อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรในเรื่อง การฝึกปฏิบัติการทดสอบคุณภาพชาชรนิดต่างๆ และคุณบุญทวี  สุปรีดิ์เวศน์ เจ้าของแบรนด์ Tea Luck Cha เป็นวิทยากรในเรื่อง แนวคิดการสร้านสรรค์เมนูชา และการสร้างสรรค์ชาเบลนด์(Tea Blend) ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านทักษะการทดสอบชิมชาให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการชาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพและการเพิ่มมูลค่าการผลิตชา และเป็นโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดการผลิตชาในอนาคต
นอกจากนี้เป็นการสร้างเครือข่าย เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมโยงทางธุรกิจในอนาคต