Menu

สถาบันชาสนับสนุนการเรียนการสอน

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดการเรียนการสอนวิชา Tea & Coffee ในหัวข้อ Green Tea Processing สำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชาเขียว เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์
เป็นอาจารย์ผู้สอน โดยสถาบันชาได้สนับสนุนวัตถุดิบใบชาสด เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติในกระบวนการ
กรรมวิธีผลิตชาเขียวและสามารถฝึกปฏิบัติผลิตชาได้จริง เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ในการนำไปใช้อนาคตต่อไป
โดยมีการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคารปฏิบัติการ 4 (S4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง