Menu

สถาบันชาร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่ขอยื่นใช้ตราสัญญาลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย”

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2561 สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการคณะทำงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาคำขอตรวจสอบควบคุมคุณภาพสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย” โดยได้ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่ขอยื่นใช้ตราสัญญาลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย ที่สมัครรอบที่ 1 จำนวน 3 ราย ได้แก่ ในพื้นที่เขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย