Menu

สถาบันชาต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : โครงการการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตแปลงชาเมี่ยง ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีแผนการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : โครงการการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตแปลงชาเมี่ยง ตำบลแม่พริก ในวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ หมู่บ้านปางต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดย อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย
ผู้นำชุมชนในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก หน่วยงานภาครัฐที่กับกำดูแล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้ต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมาให้กับทางคณะผู้ประเมิน ได้รับฟังและแสดงความคิดเห็นซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่างมีความเข้าใจโดยให้ความร่วมมือและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินนำเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนต่อไป