Menu

สถาบันชาต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ในการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง ปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีแผนการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ หมู่บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดย อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย ผู้นำชุมชนในท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่กับกำดูแล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้ต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมารวมถึงข้อมูลการพัฒนา และความก้าวหน้าของกลุ่มให้กับทางคณะผู้ประเมิน ได้รับฟังและแสดงความคิดเห็น ซึ่งสมาชิกในกลุ่มต่างให้ความร่วมมือและมีความเข้าใจโดยพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินนำไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มต่อไป