Menu

สถาบันชาสนับสนุนการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร. ปิยาภรณ์  เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้รับเชิญจากสำนักวิชาการจัดการ ให้เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาการจัดการ ในหัวข้อ Tea Tasting ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอนวิชาศาสตร์และความเชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่ม ในหัวข้อ Beverage Specialist ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีของเครื่องดื่มนานาชนิด  โดยสถาบันชาได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติในกระบวนการทดสอบชาชนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ในการนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ณ อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง