Menu

สถาบันชาต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยม่อนล้าน ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีแผนตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยม่อนล้าน ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โดย อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วยผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ครู กศน. หน่วยงานภาครัฐ
ที่กับกำดูแล และตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้ต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมาให้กับทางคณะผู้ประเมินได้รับฟังและแสดงความคิดเห็น ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่างมีความเข้าใจโดยให้ความร่วมมือและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินนำเพื่อนำไปประยุกต์ใช้    ในชุมชนต่อไป