Menu

สถาบันชาจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตชาในพื้นที่ตำบลวาวี : โครงการการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตแปลงชาเมี่ยง ตำบลแม่พริก

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เข้าศึกษา
ดูงานการปลูกและการผลิตชา ณ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยได้นำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย
เข้าศึกษาดูงานร่วมเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การเก็บชา วิธีการดูแลตัดแต่งต้นชา กระบวนการผลิตชา รวมถึงระบบบริหารจัดการในชุมชน เป็นต้น เพื่อให้เกษตรมีความรู้ความเข้าใจ เกิดแนวคิดเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการผลิตชา
ในชุมชน และสร้างวิธีคิดการจัดการให้กับชุมชนเพื่อนำแนวทางการบริหารมาปรับใช้พัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร
สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนต่อไปได้