Menu

กิจกรรมการสร้างระบบการจัดการวัตถุดิบ การจัดการแปลงชาเพื่อเข้าสู่ระบบอินทรีย์ ครั้งที่ 4 โครงการการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตแปลงชาเมี่ยง ตำบลแม่พริก

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการสร้างระบบการจัดการวัตถุดิบ การจัดการแปลงชาเพื่อเข้าสู่ระบบอินทรีย์ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง การจัดทำแปลงชาสาธิตในชุมชนและการจัดทำบันทึกการดูแลแปลงชา ณ หอประชุมหมู่บ้านปางต้นผึ้ง หมู่ที่ 5
ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปางกลาง
หมู่ที่ 4 บ้านปางต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 และบ้านปางอาณาเขต หมู่ที่ 6 ภายใต้โครงการการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตแปลงชาเมี่ยง โดยได้มีผู้นำชุมชนและ ตัวแทนจากหน่วยงานในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นายสุชาติ บุญงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ซึ่งในวันดังกล่าวได้เชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) นายพนม มณีรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในเรื่อง การทำระบบดูแลจัดการแปลงชา ให้ต้นชามีความสมบูรณ์และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึงให้เกษตรกรจัดทำบันทึกข้อมูลการจัดการแปลงชาของตนเอง เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ การใส่ปุ๋ย การตัดหญ้า การตัดแต่งต้นชา เป็นต้น