Menu

สถาบันชา ให้คำปรึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ใบชาของชมรมเครือข่ายมหามิตรพัฒนาเด็กพิการตำบลวาวี

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  ได้ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำและเข้าสำรวจพื้นที่ปลูกชาอัสสัมของสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ใบชาชมรมเครือข่ายมหามิตรพัฒนาเก็ดพิการตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยได้ให้ข้อมูลด้านการพัฒนาชาและผลิตภัณฑ์ชา เพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นการต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา ให้กับกลุ่มคนพิการและครอบครัวคนพิการให้สามารถจำหน่ายหรือมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสามารถมีช่องทางการตลาดได้กว้างขึ้น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งพร้าว ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย