Menu

สถาบันชา จัดกิจกรรมอบรมการประเมินและปรับปรุงสถานที่ผลิตเมี่ยงหมักและชาเมี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมขอรับรองสถานที่ผลิตอาหารเบื้องต้น (Primary GMP) : โครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมอบรมการประเมินและปรับปรุงสถานที่ผลิตเมี่ยงหมักและชาเมี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมขอรับรองสถานที่ผลิตอาหารเบื้องต้น (Primary GMP) โดยได้เรียนเชิญ คุณวลัยทิพย์ แสนอาทิตย์  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากร โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการจัดจำหน่าย ณ หอประชุมหมู่บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฏร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย