Menu

สถาบันชา จัดกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครู กศน. และบุคลากรในท้องถิ่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นวิทยากรท้องถิ่น : โครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยม่อนล้าน

เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 คณะทำงานสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครู กศน. และบุคลากรในท้องถิ่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นวิทยากรท้องถิ่น โดยมี ครู กศน. อำเภอพร้าว ที่รับผิดชอบพื้นที่ม่อนล้าน หัวหน้าและเจ้าหน้าที่จากหน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และหน่วยจัดการต้นน้ำสะลวม และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านห้วยกันใจ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรม โดยการอบรมในครั้งนี้ได้เชิญ นายเลิศศักดิ์ สุกุลบุญมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) เป็นวิทยากรในหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรในกระบวนการผลิตชา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในชุมชน และมีการบรรยายเรื่องการจัดการแหล่งพักอาศัยแบบโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยได้รับเกรียติจาก นางสาวนันท์ภัส ไชยสวัสดิ์ ครู กศน. ในพื้นที่ อาจารย์นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ และอาจารย์วรัญญา ฐานะ จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) เป็นวิทยากรให้ความรู้  และในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ได้รับเกรียติจาก ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย  และอาจารย์ภัทรกร กอแก้ว อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของชุมชน จากการอบรมในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดการพัฒนาตนเอง มีการเตรียมความพร้อมในการยกระดับในยกระดับที่พักอาศัยเป็นโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของชุมชน และการทำอาหารที่มีส่วนผสมของชาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต