Menu

สถาบันชาได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดน่าน ในหัวข้อ “การผลิตชาคุณภาพ” ได้แก่ ข้อมูลในเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับชา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของชา การปลูกและการดูแลต้นชา การแปรรูปชา มาตรฐาน กฎหมายของชา วิธีการชงชาและประเภทของชา ให้กับผู้ประกอบการชา-กาแฟ และเกษตรกร โดยมีผู้เข้าร่วม
จำนวน 30 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ตำบลฝ้ายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน