Menu

สถาบันชาร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามและตรวจเพื่อต่ออายุหนังสืออนุญาตสำหรับสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญญาลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ชาเชียงราย”

เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เป็นคณะกรรมการคณะทำงานร่วมกับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) เพื่อลงพื้นที่ตรวจเพื่อต่ออายุหนังสืออนุญาตสำหรับสถานประกอบการที่ได้รับหนังสืออนุญาตในรอบที่ 2 จำนวน 3 ราย ซึ่งหนังสืออนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ โดยการตรวจติดตามในครั้งนี้ เป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นโดยได้กำหนดลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย