Menu

สถาบันชาได้รับเชิญร่วมต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากประเทศสิงคโปร์และประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้รับเชิญร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการจาก บริษัท KH Roberts ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายสารให้กลิ่น/กลิ่นรสในประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย และบริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการผลิต การแปรรูปและเพาะปลูกพืชสมุนไพร เครื่องเทศ และอื่นๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด,  บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จํากัด,  บริษัท ที แกลเลอรี่ กรุ๊ป จำกัด, และบริษัท ชาระมิงค์ จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและการพัฒนาสารให้กลิ่น/กลิ่นรส จากผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่นในประเทศไทยในอนาคต