Menu

สถาบันชา ให้สัมภาษณ์ข้อมูลอุตสาหกรรมชาของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัท เบิร์ด อายวิว เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้รับมอบหมายจากสำนักงานข่าว
กรมประชาสัมพันธ์ ให้ดำเนินรายการผลิตสารคดีภาคภาษาอังกฤษและไทย ในรายการ “ASEAN Connect”
ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT (ภาคภาษาไทย) และ NBT (ภาคภาษาอังกฤษ)โดยได้เดินทางเข้าพบ
อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา และได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เพื่อสัมภาษณ์ทำข่าว อุตสาหกรรมชาของประเทศไทยที่กำลังเติบโต และความเคลื่อนไหวในเรื่องตลาดของชา
ในประชาคมอาเซียน  พร้อมทั้งขอสัมภาษณ์ถึงสาระความรู้เกี่ยวกับชา ข้อมูลปริมาณการผลิตชา ข้อมูลแหล่งพื้นที่ปลูกชาในประเทศไทย การบริการของสถาบันชาต่อชุมชน การยกระดับชาเชียงราย (GI ชาเชียงราย) รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชา เป็นต้น โดยจะออกอากาศทางสื่อเทคโนโลยี และสื่อดิจิตอล ในเร็วๆนี้