Menu

สถาบันชา ให้คำแนะนำกระบวนการแปรรูปชาอัสสัม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  อาจารย์ ดร. สิริรุ่ง  วงศ์สกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและคณะทำงานสถาบันชาได้รับเชิญจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เฮียงไทยธำรงค์ ได้ดำเนินการพัฒนาการผลิตชาร่วมกับชาวบ้านดอยปู่หมื่น ซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาชาให้มีมาตรฐานโรงงานและมีมาตรฐานการผลิต โดยทางคณะได้ลงพื้นที่
ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาอัสสัมดอยปู่หมื่น ณ โรงผลิตชา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ บ้านปู่หมื่นใน ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ให้ข้อมูลในเรื่อง
วิธีการเลือกเก็บใบชาสดเพื่อนำมาผลิตชาเขียว และชาดำ ให้ได้คุณภาพ สาธิตให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติการสวมเครื่องแต่งกาย การทำความสะอาด การล้างมือก่อนเข้าโรงผลิตชาเพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดีไม่มีสิ่งปลอมป่นเข้าไปในโรงผลิตชา
รวมถึงได้ให้คำแนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลการผลิตชาสำหรับบันทึกข้อมูลการผลิตชาในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เป็นข้อมูลสรุปและสามารถสอบกลับกระบวนการผลิตได้ให้กับกลุ่มสามารถปฏิบัติได้ ทำให้เกิดทักษะ เกิดความเข้าใจ และมีความชำนาญเพื่อที่จะได้พัฒนากระบวนการผลิตชาของโครงการต่อไป