Menu

สถาบันชา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่คณะทำงานสถาบันชา ได้ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และตัวแทนจากชุมชนเครือข่าย จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งสถาบันชาได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับชาและกาแฟ อาทิเช่น สายพันธุ์ชา- กาแฟ การดูแลรักษาแปลงชา วิธีกระบวนการแปรรูปชา-กาแฟให้มีคุณภาพ สถานการณ์การตลาดของชา-กาแฟ และการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากชา รวมถึงได้สาธิตนำเสนอชาประเภทต่างๆ ให้กับคณะผู้ศึกษาดูงานได้ทำการทดสอบชิม ดมกลิ่น และสัมผัส ได้แก่ ชาเขียว ชาอู่หลง และชาดำ เป็นต้น ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ ณ อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง