Menu

สถาบันชาสนับสนุนการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญจากสำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการทดสอบชาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาการจัดการ ในหัวข้อ Tea Tasting ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอนวิชา ศาสตร์และความเชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่ม ในหัวข้อ Beverage Specialist ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีของเครื่องดื่มนานาชนิด โดยสถาบันชาได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติในกระบวนการทดสอบชาชนิดต่างๆ
เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ในการนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ณ อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง