Menu

สถาบันชา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และเจ้าหน้าที่คณะทำงาน ได้ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 45 คน ซึ่งได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งสถาบันชา ได้นำเสนอข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับชา อาทิเช่น ประวัติความเป็นมาของชา สายพันธุ์ชาชนิดต่างๆ ประเภทของชา ขั้นตอนการผลิตชา วิธีกระบวนการแปรรูปชาให้มีคุณภาพ กฎหมายเกี่ยวกับชา ข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกชั้นเรียน
ณ หน่วยงานสถาบันชา อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง