Menu

สถาบันชาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาพืชเฉพาะถิ่นตามภูมิศาสตร์บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย (ชา กาแฟ) ในหลักสูตรการฝึกอบรมการผลิตชาอัสสัมคุณภาพ

เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาพืชเฉพาะถิ่นตามภูมิศาสตร์บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย (ชา กาแฟ) ในหลักสูตรหัวข้อ การผลิตชาอัสสัมคุณภาพ โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมแก่เกษตรกรในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล อำเภอแม่สรวย และอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่อง กระบวนการผลิตชาอัสสัมอินทรีย์ วิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวชาอัสสัมอินทรีย์ การแปรรูปชาอินทรีย์ รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการตลาดชาอัสสัมอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องของพืชชา และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอนุรักษ์พืชในท้องถิ่น โดยจัดอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)