Menu

สถาบันชา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 10 คน ซึ่งได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการยกระดับคุณภาพของห้องปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการและด้านการบริการวิชาการ ซึ่งสถาบันชา ได้นำเสนอข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับชา อาทิเช่น ประวัติความเป็นมา
ของชา สายพันธุ์ชาชนิดต่างๆ ประเภทของชา ขั้นตอนการผลิตชา วิธีกระบวนการแปรรูปชาให้มีคุณภาพ กฎหมายเกี่ยวกับชา ข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ณ หน่วยงานสถาบันชา อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง