Menu

สถาบันชาและกาแฟ ต้อนรับคณะจากบริษัท ที.เอซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.ธีรพงษ์  เทพกรณ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเจ้าหน้าที่สถาบันชา ได้ร่วมต้อนรับคณะจากบริษัท ที.เอซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 9 คน ซึ่งได้มีความสนใจในเรื่องการทดสอบชิมชา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ ด้านชิมชาให้แก่บุคลากรของบริษัท ซึ่งทางสถาบันชาและกาแแฟได้เชิญ ผศ.ดร.ธีรพงษ์  เทพกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับชา อาทิเช่น ประวัติความเป็นมาของชา สายพันธุ์ชาชนิดต่างๆ ประเภทของชา ขั้นตอนการผลิตชา วิธีกระบวนการแปรรูปชาให้มีคุณภาพ และขั้นตอนเทคนิคการทดสอบชิมชา เป็นต้น จากนั้นได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการทดสอบชิมชาประเภทต่างๆ ให้แก่ทางคณะ โดยจัด ณ หน่วยงานสถาบันชาและกาแฟ อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง