Menu

จดหมายข่าวชา ปีที่ 9 ฉบับที่ 35 (เมษายน-มิถุนายน 2562)

Tea News 35

จดหมายข่าวชา ปีที่ 9 ฉบับที่ 35 (เมษายน-มิถุนายน 2562)
แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– การท่องเที่ยว กับ วิถีชา กาแฟในประเทศไทย
– ชาเหลือง (Yellow tea) : กระบวนการผลิตและประโยชน์ของชาเพื่อสุขภาพ
– มาตรฐานใบชาสด