Menu

สถาบันชาและกาแฟร่วมประชุมจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชา ปี 2564-2569

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเชิญจากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ในการร่วมจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชา เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนกลุ่มเกษตรกร ในการร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาให้สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร ผู้ประกอบการ
รวมถึงการสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร กระบวนการจัดการความรู้จากผลงานวิจัย เพื่อให้ยุทธศาสตร์ชามีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การผลิตและการบริโภคให้เท่าทันทิศทางของตลาดโลก โดยจัดประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์เกษตรหลวงเชียงใหม่(แม่เหียะ) ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่