Menu

สถาบันชาและกาแฟสนับสนุนวัตถุดิบใบชาสดสำหรับใช้ในการเรียนการสอน

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดการเรียนการสอนวิชา Beverage Technology ในหัวข้อ Tea Processing สำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตชาเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งสถาบันชาและกาแฟได้สนับสนุนวัตถุดิบใบชาสด เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติในกระบวนการกรรมวิธีผลิตชาเขียวและนักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการผลิตชาได้จริง เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้นำไปใช้พัฒนาในอนาคต โดยจัดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการ 4 (S4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง